Top

Deniz Kirliliği Nedir?

Deniz Kirliliği

Deniz Kirliliği

Deniz Kirliliği çağımızda doğatı en fazla tehdit eden tehlikelerin başında Çevre Kirlenmesi Gelmektedir. Çağımızda doğa ve çevre kirlenmesi, hava, kara, su ve denizlerde yaşayan canlıların doğal gelişmelerini ileride giderilmesi mümkün olmayacak şekilde olumsuz yönde etkilenmektedir. Yeryüzünde hayatın kaynağını oluşturan su ve deniz kirlenmesi, çevre kirlenmesinin önemli bir kesimini oluşturmaktadır. Günümüzde deniz kirliliği deniz suyundan Oksijen azalmalarına, denizlerde yaşayan canlılarda zehirlenme belirtilerine neden olmakta ve denizdeki canlıların ve deniz kaynaklarının giderek yok olamsına neden olamktadır.

DENİZLER’DE MEYDANA GELEN KİRLİLİĞİN

 1. Deniz kıyıları boyunca kurulmuş bulunan yerleşim merkezleri ve sanayi tesislerinden
 2. Hava yolu araçlarından
 3. Denizlerde kurulmuş bulunan platform ve boru hatlarından
 4. Gemilerden meydana geldiği görülmektedir.

Burada gemilerden meydana gelen kirlenmelerin

 • Kazadan kaynaklanan kirlenmeler
 • Kasıtlı veya bilgisizice yapılan kirletmeler

şeklinde iki ana grupta ortaya çıktığı tespit edilmiştir.

Gemi ve Deniz Araçlarından Kaynaklanan Kirlenme

Türkiye, deniz ulaştırması açısından Dünyanın en önemli noktalarından birisinde bulunmaktadır. Karadeniz ile Akdeniz arasındaki tek deniz ulaşım yolu İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara deniz vasıtası ile sağlanmaktadır. Boğazlarımızdaki deniz trafiği, özellikle İstanbul Boğazı gibi yoğun yapılaşmanın görüldüğü noktalarda doğal ve yapay çevre bakımından çok ciddi çevresel riskler yatmaktadır.

Bunlar Gemilerin normal operasyonlarından kaynaklanan sintine ve balasat gibi atıklar ile çöplerini denize boşaltmaları, gemilerin legal veya illegal yollardan taşıdıkları tehlikeleri atıkların veya maddelerin denize boşaltılması, kaza durumunda denize petrol veya diğer zararlı maddelerin yayılması gibi sonuçlara yol açabilecektir. Gemilerin ve diğer deniz araçlarından denizlerin kirletilmesine neden olan maddeler, özellikle uluslararası sözleşmeler ve deniz kirlenmesini önleme kuralları göz önünde bulundurularak, beş başlık altında toplanabilir.

 1. PETROL VE PETROL TÜREVİ MADDELER
 2. ZEHİRLİ SIVILAR
 3. AMBALAJLI ZARARLI MADDELER
 4. PİS SULAR
 5. ÇÖPLER

Ayrıca gemilerin limanlarda yükleme ve boşaltma işlemleri ve Temizlik işlemleri sırasında meydana gelen kirlilik en önemli kirlilik konularından birini teşkil etmektedir. Özellikle petrol tanklarının yıkanması sırasında ortaya çıkan büyük Problem olmaktadır.

Deniz Kirliliği ve Kaynakları

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, tüm dünyada olduğu gibi, deniz kirliliği ve kıyılar ile ilgili sorunlar ayrı bir o Nem taşımaktadır. sanayi, deniz taşımacılığı, şehirleşme, turizm ve atıkların boşaltılamsının yanısıra oluşan deniz kazaları ile de her geçen gün denizlerimiz daha hızlı kirlenmeye başlamıştır. Özellikle Karadeniz’de olduğu gibi ülke dışındaki su havzalarından taşınan kirlilik de denizlerimizi büyük ölçüde kirletmektedir.

Denizlerin kullanım alanlarında birisi, kirlilik veren deşarjlar için bir alıcı ortam olarak kullanılmasıdır. Bu kirlilik deniz kıyısındaki yerleşim yerleri ve endüstrilerden doğrudan verilebildiği gibi akarsular, yağmur suları ve hava kirliliği ile de daha uzak bölgelere taşıma yoluyla verilebilir. Bunun yanında endüstriyel olarak petrol ve petrol türevlerinin yaygın bir şekilde üretilip kullanılması, kullanım sonucu yapılan deşarjlar, deniz taşıması ve kazalar denizlerin kirlenmesinde önemli rol oynarlar.

Ege Denizi’nde kirleticiler genellikle

 1. Yerleşim sonucu evsel atıklarla
 2. Sanayiden kaynaklanan atıksu deşarjlarıyla
 3. Yağış sonucu yıkanma ve üzülmeyle
 4. Tarımsal faaliyetler sonucuyla
 5. L iman faaliyetleri ve deniz trafiğiyle
 6. Denize ulaşan nehir ve akar sular vasıflarıyla ulaşırlar.

 

Başta kıyılarda olmak üzere çeşitli boyutlardaki dere, çay ve ırmaklara direkt deşarj yaparak gelişen sanayi tesislerinin atıkları kara kaynaklı deşarjlar olarak denize boşalarak kirliliğin daha da artmasına neden olmaktadır. Böylece büyük oranda evsel atıklar yanında, hızla gelişen sanayileşme ile ortaya çıkan endüstriyel atıklar, doğrudan veya dol ayı yoldan Marmara Denizi’ne deşarj edilmektedir.

Denizler Neden Kirleniyor?

Deniz Kirliliği‘nin sebebi tek kelimeyle insanlar! Yani, insanların faaliyetleri. Birkaç örnek verelim:

Nehirlerin Getirdiği Kirlilik: Nehirleri ilk etapta, tabi ki insanlar çeşitli şekilde kirletmektedir.

Kanalizasyon: İngiltere’de günde yaklaşık 1.5 milyar litre atık, denize verilmektedir.

Petrol: 1967’den bu yana 42 tanker kazası olmuştur. Bu kazaların yanında petrol tankerleri denizde yıkanırken, senede 8 ile 20 milyon varil petrol denize atılmış kadar olmaktadır.

Denizlerin Çöplük Olarak Kullanılması: Ülkemizde, özellikle Marmara Denizi’nin kıyılarında oturanlar için bu konunun detaylarına inmek gereksizdir. İstanbul Boğazı dahi bir çöp yığınına dönüşmektedir.

Tarımsal Atıklar: Genelde dikkatsiz ve bilinçsizce kullanılan ilâçlar, gübreler, nehirlere veya yer altı sularına karışmaktadır.

Endüstri Atıkları: Genelde bilinçli şekilde yapılan kirlenmedir. Önlemlerin alınması para harcamayı gerektirir. Kapitalist dünyada ne pahasına olursa olsun, kârını artırma yöntemlerini uygulamak ve buna bir de denetimsizlikten dolayı Çevre Kanunu’nda yer alan cezaları uygulamamak sonunda o meşhur “buna da şükür” cümlesini kullanmak sonu hazırlamaktadır.

Denizlerin Başlıca Kirlenme Sebepleri

 1. Tarımsal faaliyetlerin sonucu
 2. Toprak erozyonundan(doğal kayma veya yapay olgular sonucu)
 3. Bitkilerin çürümesinden kaynaklanan kirlenmeler
 4. Hayvansal artıklar
 5. Tarımsal mücadele ilaçlarından kirlenmeler
 6. Endüstriden kaynaklanan kirlilikler
 7. Kimyasal kirlilikler
 8. Fizyolojik kirlilikler
 9. Biyolojik kirlilikler
 10. Atmosferik kirlenmeler
 11. Zehirli varil veya tehlikeli atıkların gizli gizli gömülmesi veya atılmasından kaynaklanan kirlenmeler
 12. Yerleşim alanlarından gelen kirlenmeler
 13. Rüzgar tesiri ile taşınanlar
 14. Ulaşım ile(toprak ve su-yeşil örtü kirlilikleri
 15. Endüstri ve evsel atıkların(lağım),dere,göl,gölet ve yüzey sularına direkt bırakılması ile
 16. Bulaşıcı hastalıklı iğne ve kan-irin torbalarının sulara atılması ile uzak mesafelere kirliliğin taşınma olayı
 17. Dış kaynaklı kirliliklerin sularla değişik yönlere yayılması
 18. Katı çöplerin ham sulara bırakılması ile eriyik oksijen miktarlarının aşırı şekilde yok edilmesi ve suyun oksijensiz kalması sonucu gibi başlıklar halinde özetlemek mümkündür.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir